แบบประเมินความพึงพอใจลูกค้าโดยรวม


*
*
*
*

หัวข้อการประเมิน
ด้านคุณภาพสินค้า/บริการ มากที่สุด มาก ปากกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
1. คุณภาพของสินค้าโดยรวม
2. คุณภาพของการบริการในช่วงการรับประกัน
3. คุณภาพของการบริการนอกระยะเวลาการรับประกัน
4. ระดับคุณภาพสินค้าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ
5. การปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ระดับราคาค่าบริการเมื่อเทียบกับคุณภาพการให้บริการ
7. ระดับราคาค่าบริการเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ
8. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ


ด้านการส่งมอบสินค้า มากที่สุด มาก ปากกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
1. การส่งมอบตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้
2. การบรรจุหีบห่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์
3. สภาพโดยรวมของพนักงานส่งของและรถขนส่งสินค้า
4. การดูแลสินค้าในการขนย้ายสินค้าเข้าติดตั้ง ณ สถานที่ใช้งาน
5. มาตรฐานการขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ


ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ / พนักงานขาย มากที่สุด มาก ปากกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
1. พนักงานสนใจไปเยี่ยมเยียน สอบถามความต้องการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
2. พนักงานมีความรู้ความชำนาญในตัวสินค้า สามารถแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
3. พนักงานสามารถแก้ปัญหา / อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม
4. พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว / เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการ
5. พนักงานพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม
6. ความรวดเร็วในการตอบกลับข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน
7. การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ / โทรสารรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8. พนักงานตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ให้กับลูกค้า