Products | VIBRATOR MOTORS & A/C MOTORS | MVE ELECTRIC VIBRATOR MOTORS

Detail

มอเตอร์เขย่าคุณภาพสูง 

   มอเตอร์เขย่าแบบไฟฟ้ารุ่น MVE ให้กำเนิดแรงเหวี่ยงโดยใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ให้แรงตั้งแต่ 20 ถึง 26,000 กิโลกรัม โดยมอเตอร์มีขนาด 2,4,6 หรือ 8 โพล 220AC 1เฟสและ 380VAC 3เฟส จึงเหมาะสำหรับงานสั่นทุกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

  มอเตอร์เข่ยาแบบไฟฟ้า Motor Vibrator รุ่น MVE สามารถเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทวัสดุของถังพักหรือไซโลเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของวัสดุ หรือใช้เป็นชุดขับเคลื่อนเครื่องแบบสั่นต่าง ๆ เช่น การลำเลียง, การกรอง, การคัดแยกขนาดหรืองานบรรจุ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 

  หลักการทำงาน มอเตอร์เขย่าแบบไฟฟ้า MVE จะเกิดแรงเหวี่ยงจากการหมุนของลูกเบี้ยว

-ติดตั้งมอเตอร์เข่ยา1ตัวจะส่งแรงหมุนทำให้เครื่องจักรเกิดแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนที่เป็นวงกลม

-ติดตั้งมอเตอร์เข่ยา 2 ตัว แบบหมุนสวนทางกัน กับเครื่องจักรตัวเดียวกันทำให้เกิดแรงเชิงเส้นทำให้เครื่องจักรเกิดแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ในแนวตรง

โดยการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเป็นแนวตรงขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งานนั้น ๆ

MVE ELECTRIC VIBRATOR MOTORS

  • FOR SPEED 2 POLES (3,000 RPM)
  • Power rating : 0.08-10.00 kw
  • Centrifugal force : 68-9,025 kgs
  • FOR SPEED 4 POLES (1,500 RPM)
  • Power rating : 0.04-7.80 kw
  • Centrifugal force : 27-20,053 kgs
  • FOR SPEED 6 POLES (1,000 RPM)
  • Power rating : 0.12-10.00 kw
  • Centrifugal force : 53-13,009 kg

​​​​​​​

 


up date 12/06/2017